Tiếp Tục Các Biện Pháp Chấn Chỉnh Đưa Thực Tập Sinh Việt Nam Sang Nhật Bản

Nội Dung Công Văn 1123/LĐTBXH - QLLĐNN

                                                                                                                                                                      Nguồn: dolab.gov.vn