Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng

Vietthang International Development Corporation

THỐNG KÊ VỀ XUẤT KHẢU LAO ĐỘNG TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2015

Thu, 13-11-2015 | 09:48:00 AM GMT+7 Bản in
Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 8 năm 2015 là 11.255 lao động (3.590 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 6.455 lao động (1.887 lao động nữ), Nhật Bản: 2.222 lao động (990 lao động nữ), Hàn Quốc: 1.036 lao động (65 lao động nữ), Malaysia: 809 lao động (425 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 172 lao động (138 lao động nữ), Macao: 45 lao động (45 lao động nữ) và các thị trường khác

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 8 năm 2015 là 11.255 lao động (3.590 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 6.455 lao động (1.887 lao động nữ), Nhật Bản: 2.222 lao động (990 lao động nữ), Hàn Quốc: 1.036 lao động (65 lao động nữ), Malaysia: 809 lao động (425 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 172 lao động (138 lao động nữ), Macao: 45 lao động (45 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 8 tháng đầu năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 79.778 lao động (24.649 lao động nữ) đạt 83,98% kế hoạch năm 2015 và bằng 108,21% so với cùng kỳ năm ngoái.

 10.780 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 9 năm 2015 
Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 9 năm 2015 là 10.780 lao động (4.245 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 5.805 lao động (1.820 lao động nữ), Nhật Bản: 2.464 lao động (1.130 lao động nữ), Hàn Quốc: 472 lao động (37 lao động nữ), Malaysia: 920 lao động (460 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 798 lao động (690 lao động nữ), Macao: 30 lao động (30 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 90.558 lao động (28.894 lao động nữ) đạt 100,62% kế hoạch năm 2015 và bằng 108,62% so với cùng kỳ năm ngoái.

8.857 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10 năm 2015 

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10 năm 2015 là 8.857 lao động (2.878 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 4.415 lao động (1.268 lao động nữ), Nhật Bản: 2.112 lao động (831 lao động nữ), Hàn Quốc: 843 lao động (46 lao động nữ), Malaysia: 838 lao động (419 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 302 lao động (232 lao động nữ), Macao: 40 lao động (37 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 99.415 lao động (31.772 lao động nữ), vượt 4,65% kế hoạch năm 2015 và bằng 109,1% so với cùng kỳ năm ngoái.